SBak Mellan Styrelsemöte 2017-02-19

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Hans-Erik Bertilsson, Petra Svensson, Karl Pettersson, Niklas Dahlström.

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

    Ulrik Karlsson valdes till mötets ordförande.

 

2. Val av mötessekreterare

    Hans-Erik Bertilsson3.

4. Godkännande av dagordningen

    Godkänd.

 

5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

    Petra Svensson

6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

    Godkändes utan tillägg

 

7. Skrivelser inkomna och utgående

    Inbjudan till utbildning i föreningsteknik i Stockholm. Oklart vilket datum,

    Hans-Erik kollar detta. CS står för anmälningsavgiften.

 

    CS vill att samtliga lokalavdelningar går igenom kalendariet på www.sbak.nu

    för att se att alla lokala aktiviteter finns med. Ulrik gör tillägg med årsmötet

    och Sunne jaktmässa.

 

    Hans-Erik kommer att lägga upp alla skrivelser och mail i PDF eller

    Wordformat i Dropbox. Mailen vidarebefordras också till styrelsen eller

    specifika personer för åtgärd, kännedom.

 

8. Ekonomi

    Gicks igenom av Niklas, sparsamt med pengar i januari.

    Niklas förbereder alla rapporter och ekonomiska dokument inför årsmötet

    och även dessa finns i Dropbox.

 

    Niklas har lagt över konton i Nordea vilket även kommer att ge oss tillgång till

    ett Swish konto framöver.

 

9. Information CS, SKK mm

    Från CS har det kommit medlemslistor. När man läser listorna så kan man

    tolka det som att vissa medlemmar har skulder till föreningen.

    Listorna är mycket oklara och kan tolkas olika. Niklas kontaktar

    CS/SKK för att kontrollera detta.

 

    Basset Mellan firar 25 år i år. Detta skall firas på något sätt och en kommitté

    för detta kommer att utses i samband med årsmötet. Firandet skall gå av

    stapeln någon gång i slutet av sommaren.

    Ytterligare planering sker i samband med årsmötet.

 

 

10. Utställning

      Den domare som skall döma i Ransäter Therese Johansson har inte

      utbildning på Grand raserna än. Vid genomgång av tidigare kataloger

      så har det visat sig att endast en Grand hund har ställts ut för två år

      sedan.

      Det är svårt att få tag på domare och att ha en domare extra för ett fåtal

      hundar är inte försvarbart rent ekonomiskt. Mötet beslutar att fortsätta

      med Therese som domare.

 

11. Viltspår,

      Viltspåren drar igång igen i april.

 

      Ola har gjort en sammanställning över viltspårsproven och den skall in i

      verksamhetsberättelsen.

 

       Planeringen av datum för uttagningen till Viltspårs SM behöver komma igång

       till nästa möte och vi behöver även ta reda på vart och när Viltspårs SM skall

      gå så att ev. deltagare kan ta ställning till om man vill vara med på uttagningen.

 

12. Drevprov

      Det har varit en hel del starter under drevprovssäsongen. Totalt 32 stycken.

 

13. Hemsida

      Hemsidan uppdaterad. Pernilla behöver ha tillgång till Dropbox för att

      komma åt resultat och annat material.

 

14. Bassetbladet

Ulrik har skickat in ordförandes rader och om våra utställningar.

15. Dropbox

      Allt fungerar bra.

 

15. Övriga frågor

        Frågan kom upp angående Fighters vandringspris. Idag skall anmälan vara

        inne en månad före årsmötet. När då som i år årsmötet ligger tidigt i mars

        månad så hinner inte drevprovsfullmäktige ha sitt möte.

        Resultaten från sista drevprovsperioden hinner då inte komma in i tid för

       att man skall kunna göra en komplett anmälan.

        Förslaget är därför att ändra i texten för Fighters VP och skriva att

       ”Resultat gäller för innevarande drevprovssäsong, Anmälan skall vara inne

        senast 14 dagar före årsmötet” Mötet röstade ja till ovanstående förslag.

        Inför årsmötet så beställer Niklas pokaler enligt dokumentet i Dropbox.

       

        Ulrik och Pernilla beställer blommor till pristagare, mötesordförande m.m.

        Styrelsen samlas 13:00 för förberedelser inför årsmötet.

        Hans-Erik kollar med CS om det kommit in några ansökningar för JAP

        och JUP.

 

       

16. Nästa möte.

      5/3 13:00 i samband med årsmötet

 

Mötet avslutas

      Ulrik avslutar kvällens möte och hälsar alla välkomna till Sunne och årsmötet.

 

                                                                                                        Hans-Erik Bertilsson

Ulrik Karlsson                                                                                Hans-Erik Bertilsson Mötesordförande                                                                        Sekreterare

 

Petra Svensson

Petra Svensson Justerare