Protokoll 2016-07-03

 

 1. Mötets öppnande och val av ordförande

Ulrik hälsar välkomna och blir vald till ordförande.

 

 1. Val av mötessekreterare

Till att föra pennan valdes Magnus Fabbe Nilsson.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsman valdes Hans-Erik Bertilsson.

 

 1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

 

 1. Skrivelser inkomna och utgående

Sekreteraren Thomas Skålén har frånsagt sig sin plats i styrelsen pga. tidsbrist. Han återkommer nästa möte med saknat årsmötesprotokoll .

 

 1. Ekonomi

Skutberget + 4.000. Utgående balans 43.100, resultat 4.900.

 

 1. Information CS, SKK mm

Inget att rapportera.

 

 1. Utställning 2016, Ransäter, Sunne jaktmässa

Resultat från Skutberget insänt.

Till Ransäter kommer Peter, Petra, Ingemar och Ulrik. Sista anmälningsdag 20/7.

 

10.Viltspår, Viltspår SM

 • Domarna klara.
 • Ola ordnar blod och marker.
 • Mangenbaden klart – trångt med platser.
 • Kontakta Berit Roos för att skaffa vinnartäcke mm.
 • Alla försöker ordna sponsring.
 • Checklistan genomgången.
 • Var noggranna på detaljerna då skillnaden kommer bli liten, alla hundar är mycket bra.
 • Tänk på omständigheterna med löptikar.
 • Journalistkompetens sökes. Pernilla är med och hjälper till och skriver reportage
 • VINSTER
 • Meny klar, Ulrik har gjort iordning en excelfil i dropboxen där han fördelar vem som handlar och gör vad.

 

11.Drevprov

Just nu lugnt. Ett Norskt ekipage på G.

Drevprovsdomarkonferens 28/8 på Vätterleden. Ingemar har koll och han och Karl P åker.

 

12.Hemsida

Ulrik korrigerar.

 

13.Bassetbladet

Material till Bassetbladet skall vara inne 21/8, Magnus skriver en artikel om eftersök. Ulrik tar övriga punkter.

 

14.Dropbox

Fungerar utmärkt.

 

15.Övriga frågor.

Niklas håller på och byta bank.

Kurt vill att vi skall anordna viltspårkurs för alla raser och ta betalt för det.Ulrik föreslog att ha en kurs till våren inför nästa säsong.

 

16.Nästa möte….

Vårt fysiska möte blir på telefon, 21/8. Ulrik skickar påminnelseinbjudan.

 

17.Mötet avslutas

Ulrik tackar för visat intresse.

 

 

 

Ulrik Karlsson                                                          Hans-Erik Bertilsson

Ulrik Karlsson                                                                Hans-Erik Bertilsson

 

 

Magnus Fabbe Nilsson                                     

Magnus Fabbe Nilsson