Protokoll styrelsemöte, 2016-04-17

 

Deltagare: Ulrik Karlsson, Niklas Dahlström, Hans-Erik Bertilsson, Kalle Pettersson, Magnus Fabbe Nilsson

 

1. Mötets öppnande och val av ordförande

                 Valdes Sittande, Ulrik

 

2. Val av mötessekreterare

                 Niklas Dahlström

 

3. Godkännande av dagordningen

                 Ja

 

4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                 Hans- Erik Bertilsson

 

5. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                 Avvakta till nästa möte.

 

6. Skrivelser inkomna och utgående

                Bassetfullmäktige 14-15 maj i Örebro, funktionärs träff

                lördag den 14/5 från kl 11 till ca 16.

                Ulrik, Niklas , Ingmar och föreslaget Ola Nilsson, Ulrik kontaktar.

                Från SKK JHK angånde drevprovsverksamhet, 14 sidor.

                Ulrik lägger på dropbox.

 

7. Ekonomi

                Beräknat resultat: -6.561,50 kr per den 17 april 2016

 

8. Information CS, SKK mm

                CS, SKK mm ,  se punkt 6 gällande Bassetfullmäktige och

                funktionärsträff.            

 

9. Utställning 2016

                 2016: Karlstad Klart med domare och sekreterare, Ok även på

                 funktionärssidan:

                 Ulrik( ställer hund), Niklas( bestyrelse) , Hans-Erik (ställer hund)

                 Ransäter Saknar en sekreterare, Marie kollar med Liselott Hall.

                 Domare och en sekreterare klart. CUA, föreslaget att ta kontakt med

                 Sofie Rattfeldt, Marie kontaktar. Följ upp denna punkt, Petra.  

 

11. Viltspår,

                 Två anmälningar. Ola jobbar med ViltspårSM samt med

                 uttagningstävling till SM.

 

12. Drevprov

                 Perioder för nästkommande drevsäsong, Kalle kollar upp.

 

11. Hemsida

                  Hemsidan uppdateras löpande av Ulrik och Pernilla.

                  Kolla upp var statuter för Fighters Vandringspris. Dropbox?

 

12. Bassetbladet

                  Allt material som inkommit till Ulrik har skickats in.

                  Deadline 15/5 för nästkommande tidning.

                  Hans-Erik och Petra skickar in lite om sig själva.

                  Lite info om drevprovsverksamheten.

 

13. Övriga frågor.

                  Inga övriga frågor

 

14. Nästa möte.

                  22/5 kl 19:00.

 

15. Mötet avslutas

 

 

 

                                                                              Niklas Dahlström

 

Ulrik Karlsson                                                     Niklas Dahlström

Mötesordförande                                              Sekreterare

 

 

 

Hans-Erik Bertilsson

Hans Erik Bertilsson

Justerare