Styrelsemöte SBAK 2016-01-24

 

Närvarande: Ulrik Karlsson, Niklas Dahldtröm. Ingemar Olofsson, Magnus Fabbe Nilsson

 

 1. Mötets öppnande och val av ordförande

Ulrik hälsar Ingemar och oss andra välkomna och öppnar mötet

 

 1. Val av mötessekreterare

Till sekreterare valdes Magnus Fabbe Nilsson

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen lästes upp och godkändes

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Niklas justerar protokollet

 

 1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna

 

 1. Skrivelser inkomna och utgående

Thomas redovisar vid nästa möte

 

 1. Ekonomi

Årsbokslut klart, + 2.242. En diskussion vidtog om vi skall sträva efter att gå med vinst och hur mycket tillgångar vi skall ha i balansen. Alla funderar och ärendet kan vara ett fall för årsmötet

 

 1. Information CS, SKK mm

Thomas återkommer

 

 1. Utställning 2016

Vi funderar fortfarande på vilka utställningar vi prioriterar. Ulrik hör med Christina Järveback vilka regler som gäller. Sökandet efter ny utställningskommissarie pågår

 

 1. Viltspår

46 inbetalda starter, men bara 44 som startade utvecklingen går åt rätt håll. Ulrik har gjort en uppställning i Excel. Ola skriver rapport

 

 

 1. Drevprov

Vi får hoppas att vädret är på vår sida, 17 starter gjorda men ytterligare 8 inbetalda

 

 1. Hemsida

Vi skall skriva om utställningar 2016, årsmöte och avgiftsstorlek

 

 1. Bassetbladet

Vi har skickat in tre artiklar, Ingemar kompletterar

 

 1. Dropbox

Fungerar bra för alla, vi ligger långt fram

 

 1. Övriga frågor

Valberedningen arbetar frenetiskt, Ingemar följer upp förslag, beställer dessutom rosetter till årsmötet, Niklas kollar upp var vi köpt senast.

Inköp av priser till årsmötet

 

 1. Nästa möte

Nästa möte 28/2, samma tid samma plats

 

 1. Mötet avslutas

Ulrik tackar för visat intresse

 

 

 

 

Magnus Fabbe Nilsson   Ulrik Karlsson  Niklas Dahlström

Magnus Fabbe Nilsson, Ulrik Karlsson, Niklas Dahlström