STYRELSEMÖTE BASSET MELLAN 2015-09-20

 

 1. Mötets öppnande och val av ordförande

Ulrik hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.

 

 1. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes enhälligt Magnus Fabbe Nilsson.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

 1. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsman valdes en kvinna, med acklamation, Marie Wikström.

 

 1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Skrivelser inkomna och utgående

Håkan Hemäng och Ingemar har skrivit om drevprov, tom taxklubben verkar vara försiktigt positiva. Allt finns i boxen.

 

 1. Ekonomi

Balans 44.700, 8.800 bättre än årsskiftet. Medlemsavgifter kommer sporadiskt, kollar varför. Vill ev byta bank (Swedbank) vilket styrelsen sa ja till.

 

 1. Information CS, SKK mm

Uppdatering sker av blanketter bla drevprov.

 

 1. Utställning 2016, Sunne jaktmässa

12.000 besökare i år. Styrelsen positiv till att flytta exvis Ransäter till Sunne. Den är helgen efter. Marie och Ulrik undersöker förutsättningarna.

 

 1. Viltspår

Ola får beröm och skall bjudas in till nästa möte som förslås bli fysiskt.

 

 1. Drevprov Info från drevprovskonferensen

Ulrik och Ingemar var på plats, bra möte. Synpunkter på nya regelverket mailas ut och läggs även i boxen. Positivt med digitala verksamheten. Ingemar kvar som fullmäktige och Patrik Nilsson går in som vice. Drevprovsprotokoll skall länkas via CS så att alltid senaste versionen erhålles.

 

 1. Hemsida

Inget nytt under solen.

 

 1. Bassetbladet

Magnus skickar in artikel om deltagande i BPH Arvika med Scott.

 

 1. Dropbox,

Fungerar bra, Patrik Nilsson (björnskytten) skall bjudas in.

 

 1. Övriga frågor.

Niklas har skickat i ny fullmakt till PG, Ingemar O bort.

 

 1. Nästa möte.

2015-10-18, 19:00 per telefon. Kallelse kommer.

 

 1. Mötet avslutas

Ulrik tackar för visat intresse och avslutar.

 

 

 

 

 

 

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson                                  Ulrik Karlsson                          Marie Wikström