Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150517

 

Närvarande:  Ulrik Karlsson, Tomas Skålén, Niklas Dahlström, Marie Wikström,  Karl Pettersson

§ 25 Mötets öppnande och val av ordf

                      Till ordförande valdes Ulrik Karlsson som öppnar mötet

 

§ 26 Val av mötessekreterare

                      Till mötessekreterare valdes Tomas Skålén

 

§ 27 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes

§ 28 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Till justeringsman valdes Marie Wikström

 

§ 29 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     Föregåendes mötes protokoll finns i dropboxen och är justerat.

                           

§ 30  Skrivelser inkomna. Finns i dropboxen för studium, och utgående

                      Mappen inkomna skrivelser i dropboxen är sorterad efter år och alla nya skrivelser 

                     finns  där. Nyinkommet: 4 dokument gällande förslag från SKK samt 4 filer gällande

                     medlemsregister och medlemsstatistik.

 

§ 31 Ekonomi

                     Inga större rörelser. 4600 plus sedan senaste mötet.   

 

§ 32 Utställningar

                      Skutberget – 32 st anmälda. Niklas, Ulrik, Maria och Karl hjälper till att arrangera.

                      Ansvarig är Lise-Lott Hall. Marie gör en att-göra-lista och mailar ut till berörda.

                      Ransäter – under kontroll

                      Sunne Jaktmässa 31/7 – 1/8 – Ulrik har anmält oss och bokat monter.

 

§ 33 Viltspår

                       Ola sköter det hela med bravur. Han skall bjudas in till nästa styrelsemöte

                       – Ulrik kontaktar honom. 

 

§ 34 Drevprov

                       Det händer inte så mycket just nu. Karl kontaktar Ingemar för att få lite instruktioner.

 

§ 35 Mellans hemsida

                       Nya medlemmar i styrelsen skall in på hemsidan, alla har lämnat in mtrl.

 

§ 36 Basset Bladet

-                       Ordförandes rader -klart

-                       Presentation av vilt- och drevprovskommisarier - klart

-                       Annons för Ransätersutställningen –Marie fixar

-                       Annons för Sunne Jaktmässa – Ulrik fixar

-                       Ulrik samordnar allt och skickar in till BB

§ 37 Dropbox,

                      Är under kontroll

 

§ 38 Övriga frågor

                      Inga övriga frågor

 

§ 39 Nästa möte

                      28/6, kl 19:00, Ulrik skickar kallelse.

 

§ 40 Mötets avslutas     

                      Ordföranden tackar de medverkande och avslutar mötet.

 

 

Tomas Skålén                        Ulrik Karlsson                                              Marie Wikström

 Tomas Skålén                      Ulrik Karlsson                                                    Signera här