Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 150419

 

Närvarande:  

Ulrik Karlsson, Tomas Skålén, Niklas Dahlström, Marie Wikström,  Karl Pettersson, Magnus Nilsson,

Kurt Johansen

 

§ 10 Mötets öppnande och val av ordf

                      Till ordförande valdes Ulrik Karlsson som öppnar mötet

§ 11 Val av mötessekreterare

                      Till mötessekreterare valdes Tomas Skålén

§ 12 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes

§ 13 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Niklas Dahlström

§ 14 Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                     Föregåendes mötes protokoll (konstituerande) är skickat till ordförande och övriga

                     justeringsmän för påskrift.

                           

§ 15 Skrivelser inkomna. Finns i dropboxen för studium, och utgående

                      Från och med nu skall alla inkomna skrivelser läggas i dropboxen. Tomas skapar en arkivmapp

                      för gamla skrivelser.

§ 16 Ekonomi

                     Inga större rörelser. En del kommande utgifter i samband med utställningar men också 

                     förhoppningsvis intäkter i paritet.   

§ 17 Utställningar

                      Skutberget – ännu endast en anmäld.

                      Lillerudsdagarna – styrelsen beslutade att vi inte ska vara med.                      

                      Ransäter – under kontroll

                      Sunne Jaktmässa – Ulrik koordinerar och bokar plats.

 § 18 Viltspår

                      Ulrik kontaktar Ola och ber honom kontinuerligt rapportera status till styrelsen.               

 

§ 19 Drevprov

                      Karl efterfrågar uppdaterat material med vilka drevprovsdomare som finns.                      

                      Ett grundmaterial finns i Dropboxen att utgå ifrån vid uppdatering.                      

                      Karl kontaktar Ingemar för att få listan uppdaterad.

 

§ 20 Mellans hemsida

                      Niklas fixar att uppdatera mailadresser. Frågan om att lägga upp drev- och viltspårsdomare med

                      kontaktuppgifter diskuterades,   Ulrik och Karl pratar ihop sig med Ingemar och beslutar om saken.

 

§ 21 Basset Bladet 2, 2015

-       Ordförandes rader

-       Presentation av vilt- och drevprovskommisarier

-       Annons för Ransätersutställningen –Marie fixar

-       Annons för Sunne Jaktmässa – Ulrik fixar

-       Ulrik samordnar allt och skickar in till BB

 

§ 22 Dropbox,

                      Är under kontroll

 

§ 23 Övriga frågor

                      Inga övriga frågor

 

§ 24 Nästa möte

                      17/5, kl 19:00, Ulrik skickar kallelse.

 

§ 24 Mötets avslutas     

                      Ordföranden tackar de medverkande och avslutar mötet.

 

 

Tomas Skålén                               Ulrik Karlsson                                                     Niklas Dahlström

                                                      Ulrik Karlsson                                                     Niklas Dahlström

Tomas Skålén