Välkommen till SBaK Mellans Årsmöte

Söndagen den 5 mars kl 15:00

 

Årsmötet kommer att äga rum på Ulfsby Herrgård i Sagolika Sunne.

Sedvanliga mötesförhandlingar kommer att avhandlas och alla motioner måste

vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet dvs, den 19 februari.

 

Hitta till Ulvsby Herrgård strax norr om Sunne vid E45

 

 

Verksamhetsberättelse för SBaK Lokalavdelning Mellan 2016.

 

Under 2016 har styrelsen och övriga haft följande sammansättning:

Ordförande/Utbildningsansvarig/AU

Ulrik Karlsson

Vice Ordförande/Kassör/AU/Ledamot

Niklas Dahlström

Sekreterare//Ledamot

Tomas Skålén som under året avgick och tillfälligt har ersatts av Hans-Erik Bertilsson

Drevprovskommissarie/Ledamot AU

Karl Pettersson

Utsällningsansvarig/Ledamot

Petra Svensson

Suppleanter

Magnus Nilsson

Kurt Johansen

Utanför styrelsen

Viltspårkommisarie

Ola Nilsson

Utställningar

Marie Wikström

Drevprovsansvarig/fullmäktige drevprov utanför styrelsen

Ingemar Olofsson

Revisor

Eva Nilsson

Jonas Ellström

Valberedning

Ingemar Olofsson - sammankallande

Ola Nilsson

Pernilla Fauhlér

 

Årsmötes agenda

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende

förekomma:

 

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant

ärendet ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

18 Mötet avslutas

 

Övrig information finns att läsa under fliken stadgar.