Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 141207

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Kurt Johansen, Magnus Fabbe Nilsson, Peter Lundberg, Marie Wikström.

 

§ 157             Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar öppnar och hälsar välkommen.

§ 158             Val av mötessekreterare

                      Magnus Fabbe Nilsson

§ 159             Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes.

§ 160             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Till justerare valdes Peter Lundberg

§ 161             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Godkänt och lagt till handlingar

                       

§ 162             Skrivelser inkomna och utgående,  CUA)

                      Ingen anmäld till cua kurs

§ 163             Ekonomi    Avgifter utställning 2015

 

                      Resultat 3.900, 2013 var det minus 10.000. Mer pengar på väg in.

                      Vi höjer utställning till 300, veteran 150, valp 100.

                     

§ 164             Utställning,  Domare 2015,  Plats o datum 2017

                     2017 29 07 Ransäter, Skutberget 2017 06 03. Nils Molin 16/5 2015, Eva

                     Jönsson  25/7.                         2016 30/7 Göran Hallberger.

 

 

 

§ 165             Viltspår

 

                      Vi väntar på rapport vilka Basset som har gott.

 

§ 166             Drevprov, Info,  Godkännande ny elev. Tommy Albinsson, Dala Järna

 

                      Rullar på, Tommy Albinsson godkänd.

 

§ 167             Mellans hemsida

                      Uppdaterad och klar

§ 168             BB 1, 2015

                      Insänt klart och gått i tryck

§ 169             Dropbox,  inbjudan ,fungerar det för alla?

                      OK!

§ 170             Övriga frågor, Svar Ordförandekonferensen

                      Diskussion ang nya LA:n, ta upp på årsmötet.             

§ 171             Nästa möte

                      2015 01 18

§ 172             Mötets avslutas                    

 

                     Ingemar avslutar och tackar för visat intresse

 

 

Magnus Fabbe Nilsson       Ingemar Olofsson               Peter Lundberg