Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 140921

 

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Christina Holmström, Kurt Johansen, Magnus Fabbe Nilsson

Maria Forsberg, p drevprov

 

§ 123                  Mötets öppnande och val av ordf

 

                             Ingemar öppnar och hälsar välkommen samt blev vald.

§ 124                  Val av mötessekreterare

 

                             Mötessekreterare blev Magnus Fabbe Nilsson.

 

§ 125                  Godkännande av dagordningen

 

                          Dagordningen godkändes.

 

§ 126                  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

 

                             Till justerare valdes Christina Holmström.

 

§ 127                  Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                            

                             Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

                              

§ 128                  Skrivelser inkomna och utgående (utb CUA) med flera, se dropbox

                             Ingemar kontaktar Hulten för att kolla filformat.

§ 129                  Ekonomi

 

                             Ekonomin är fortsatt god.   

 

§ 130                  Drevprov: Maria F  med. Kollegiedagar  Drevkonferens, Kommissarier      

                          telefonmöte,  Elever, Domare Basset SM, m m

 

                             Telefonmöte tisdag Boel, Maria, Ingemar kl 19:00. Kollegiedagar 9/11,

                             11/1-15, 8/2- 15.   SM 13-14/11, två st domare efterlyses.

 

§ 131                  Utställning,  domare 2015.

 

                             Vi tackar nej till Sunne jaktmässas utställningsinvit.

 

§ 132                  Viltspår,  hänt sedan förra mötet,  SM 23-24 / 8 m m

 

                             5 nya prov anmälda, i övrigt dött. 20 hundar dömda i år.

                                                         

§ 133                  Ordförandekonferensen

 

                          Mer lika hemsidor, rashäften till utställningar, ej med  i jyckedata,   

                          medlemsantalet sjunker, facebooksida på gång, förbättring i samarbetet CS-LA-

                          rasklubbar, ekonomin bör tillåta 2 år utan intäkt, ett medlemskap ras-la, 

                          gemensam tidning, behövs alla LA. Fortsatt diskussion kommande möten

 

§ 134                  Mellans hemsida

 

                             Klart med repotage.

§ 135                  BB 4 2014,

 

                             Klart från utställningar och Sunnemässa.

 

§ 136                  Dropbox,  inbjudan ,fungerar det för alla? Filer mån 8 (9)

 

                             Ingemar kontaktar Hulten.

 

§ 137                  Övriga frågor,

 

                             Inga.

 

§ 138                  Nästa möte

 

                             141026 19:00.

 

§ 139                  Mötets avslutas

 

                             Ingemar avslutar och tackar.               

 

 

Magnus Fabbe Nilsson         Ingemar Olofsson                Christina Holmström

Magnus Fabbe Nilsson                 Ingemar Olofsson                        Christina Holmström