Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 140824

 

Närvarande:  Magnus Fabbe Nilsson, Peter Lundberg, Ingemar Olofsson, Kurt Johansen, Niklas

                   Dahlström.

 

§ 106             Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar öppnar och hälsar välkomna och blev vald.

§ 107             Val av mötessekreterare

                      Magnus Fabbe Nilsson

§ 108             Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes.

§ 109             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Peter Lundberg

§ 110             Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Genomgånget och godkänt.

                       

§ 111             Skrivelser inkomna och utgående (utb CUA)

                      Hamiltonplaketten, Kurt går i genom .

 

§ 112             Ekonomi   / rollupps / resumé storlotteriet

 

                      Res per i dag 16000 i fjol minus 6000.  Rollup levererad. Nettot blev positivt.

 

§ 113             Utställning Ransäter resumé, domare  2015

                     Ransäter löpte utan problem. Domare 2015 förslag Ann Karlström, Göran

                     Hallberger, Eva Jönsson. Marie tar tag i detta.

 

§ 114             Sunnemässan & Lillerudsdagarna, org.

 

                      Sunnemässan var mycket bra.  Lillerudsdagarna kostar pengar i år 450 sek.

                      Niklas tar med utrustning och agerar lite general, hundar finns i stort.

                      Rolluppen kommer i bruk för första gången.

 

§ 115             Viltspår,  hänt sedan förra mötet,  SM 23-24 / 8 m m

 

                      Dåligt intresse för närvarande

 

§ 116             Drevprov / konferensen, utb, fullm, kommissarier, provper 1, SM uttagn m m

                     Utbildning nya regler 24 pers, Vi försöker knyta till oss domare i bla Närke. Maria F

                     tackat ja till biträdande fullmäktige tillika biträdande kommissarie. Beslut fattades

                     att använda årets uträkning av årets viltspårhund för SM uttagning drev. Meddelas

                     på hemsidan.

 

§ 117             Mellans hemsida

 

                      Ingemar uppdaterar löpande

§ 118             BB 3 2014.

 

                      Artiklar från bägge utställningarna samt Sunnedagarna är inskickat.

 

§ 119             Dropbox,  inbjudan ,fungerar det för alla?

 

                      Kurt saknar lite utbildning

§ 120             Övriga frågor.

                      Inga

§ 121             Nästa möte.

                      140921 1900

§ 122             Mötets avslutas

                      Av ordföranden som tackade för visat intresse                                     

 

Ingemar  Olofsson              Magnus Fabbe Nilsson          Peter Lundberg

 

Ingemar Olofsson                                                                              Peter Lundberg