Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20140413

 

Närvarande:  Ingemar Olofsson, Kurt Johansen, Christina Holmström, Marie Wikström, Magnus Fabbe Nilsson, Peter Lundberg.

 

§ 25               Mötets öppnande

                      Ordföranden öppnade mötet

 

§ 26               Val av mötessekreterare

                      Magnus Fabbe Nilsson

 

§ 27               Godkännande av dagordningen

                      Godkänd

 

§ 28               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Föll på Christina Holmström

 

§ 29               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Genomgången och godkänd

                       

§ 30               Skrivelser inkomna och utgående

                      Genomgångna och klara.

 

§ 31               Ekonomi  (rollupps ?)

 

                      Ekonomin under kontroll. Beslöts att införskaffa en rollupps.

 

§ 32               Utställning 2014 och domare 2015

 

                      Skutberget 8/6 klart här skall storlotteriet säljas klart MW. Ransäter 27/7  

                      under kontroll MW. Marie testar domare för Skutberget 16/5 2015 och 25/7

                      2015 Ransäter. 

 

 § 33               Viltspårprov 

 

                     Träff på Tröstad igår. Vad vi skall göra för att öka spårverksamheten?

                     Öka annonsering, erbjud diplom + rosett, dela kommissariejobbet på 2 personer?

                     Vi jobbar vidare med dessa frågeställningar.

 

§ 34               Lotteriet

 

                      Läget är positivt och förhoppning råder om att försäljning slutförs i Skutberget

 

§ 35               Mellans hemsida

                      Locka med viltspårprov

 

§ 36               BB 3 2014,   

                      Inget att notera

 

§ 37               Övriga frågor

                      Inga övriga frågor

 

§ 38               Nästa möte

                      11/5 1900.

 

§ 39               Mötets avslutas

                      Ingemar tackar för visat intresse              

Vid pennan

 Magnus Fabbe Nilsson 

 

Justeras:                                                                          Justeras:

Ingemar Olofsson                                              Christina Holmström