Protokoll styrelsemöte La Mellan 20140316

Närvarande: Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson, Christina Holmström, Kurt Johansen.

 

§ 10               Mötets öppnande

                      Mötet öppnades av Ingemar Olofsson

 

§ 11               Val av mötessekreterare

                      Till sekreterare valdes Magnus Nilsson

 

§ 12               Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen godkändes.

 

§ 13               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Christina Holmström

 

§ 14               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

 

                      Föregående mötesprotokoll drogs och godkändes.

                       

§ 15               Årsmötet, protokollen och konsekvenser av dessa

                      Ingemar har gått igenom hemsidan. Dropboxägarna måste rensa medlemmar

                      i boxen. Magnus anmäler till Järveback de som vill åka till Gränna. Vi skall

                      ordna allmänt möte för medlemmarna med lämpligt innehåll.

 

§ 16               Genomgång av funktionärslistan med tel & mailadresser för hemsida och CS

 

                      Ingemar har verkställt

 

§ 17               Styrelsen, kallelse möten, suppleanternas närvaro och ev tj görningsordning

 

                      Alla skall vara inbjudna till styrelsemötena inkl suppleanter

 

 

 

 

§ 18               Utställning 2014 och domare 2015

 

                       2014 kontrolleras av Ingemar, domare 2015.

                      Mer om detta nästa möte. Förslag läggs av Marie med hjälp av Kerstin.    

                       Christina jobbar via Facebook

 

§ 19               Viltspårprov  

 

                     Vi gick igenom resultat och åtgärder av sjunkande provstarter och styrelsen

                     föreslår en viltspårskonferens 12 april med start 1200 (1130 sopplunch).  CH

                     bjuder in domarna

 

§ 20               Mellans hemsida

                      Uppdaterad

 

§ 21               BB 2 2014,

                      Är på väg ner i postlådan och kommer bli en trevlig läsning   

 

§ 22               Övriga frågor

                      Niklas ville att vi går igenom dropboxfunktion i Gränna

 

§ 23               Nästa möte

                      2014-04-13

 

§ 24               Mötets avslutas               

                      Ingemar tackar för visat intresse och mötet avslutas

                       

 

Magnus Fabbe Nilsson

Sekreterare

 

Ingemar Olofsson                                                    Christina Holmström

Ordförande                                                                    Justerare