Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan 140511

 

Närvarande:

Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström Marie Wickström,Peter Lundberg, Christina Holmström, Kurt Johanssen  Förhinder: Boel Johansson och Magnus Nilsson

 

§ 40               Mötets öppnande och val av ordf

                      Ingemar Olofsson

 

§ 41               Val av mötessekreterare

                      Niklas Dahlström

 

§ 42               Godkännande av dagordningen

                      Godkändes i sin helhet.

 

§ 43               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Kurt Johansen

 

§ 44               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                      Ej justerat, inga övriga anmärkningar.
                                             

§ 45               Skrivelser inkomna och utgående

                      Inga inkomna eller utgående skrivelser av vikt.

 

§ 46               Ekonomi   / mässdagar, rollupps

                      Redovisning av klubbens balanser och resultat som visar bra resultat jämförelse

                      med föregående år, samma period.

                     

                      Beslut om att köpa in en sk Roll-up, á 1750:-, Ingemar ansvarar.
                      Niklas lägger upp power point presentationen. Så dessa bilder blir tillgängliga.

                     

                      Mässdagar 2014:

                      Jaktmässa i Sunne: 8-9/8
                      Kurt samordnar detta med Fauveklubben för delad monter. Kostnad 500:-

                      (totalt 2x500:- där Fauve tar hälften och vi hälften), samt samordnar 

                      anmälan, och material till monter.

 

                     

 

                      Lillerudsdagarna, 30-31/8

                      Ingemar samordnar anmälan, hundar och material till monter.

 

§ 47               Utställning Skutberget, hela flödet och domare 2015 

                      8/6

 

                      Ringsekreterare klart.  Liselotte Madsen, Viktoria.
                      Domare: Ingrid Andersson klar.

                      Skutberget: Klart

                      Bestyrelse: Förslag:

                      Maria Persson ordförande( nåbar, certifierad uts.ansv.)

                      Marie Wickström Kommissarie, bestyrelse

                      Kerstin Eriksson bestyrelse

                      Band och annat för ringbyggnation finns.

                      Lotterier

                     

                      OBS! Ta med lottlister för storlotteri!

                     

                      Anmälningstiden förlängs till 26/5. Ingemar uppdaterar hemsidan.

                      Preliminär start kl 10:00 den 8/6.

                     

                      Att göra:

                      Kontakat Skutberget om:

                      - Bord?

                      - Servering öppen?

                      - Grill?
                      - Maria Forsberg intresserad som smk Grillmästare.

                      - Ingemar kontaktar Access för priser till BIR och BIS osv.

                      - Marie beställer rosetter, kritiklappar osv när anmälan är klar

                      - Niklas trycker katalog.
                      - Mat och kaffe till domare och sekreterare, Ingemar ansvarar.

                             - Fotograf, Kerstin?

                             - Reservdomare anses ej behövas.
                             - Priser till Barn med hund, Ingemar löser.
                             - Kassören löser lösviktspengar!
                            

§ 48               Viltspår, Komm, rosetter, diplom SM uttagning m m

                      Antal starter per dagens datum är: 9 st

                            

                             -Kjell Skoog positiv till att vara behjälplig som kommissarie för västra delen av                          området. Ingemar och Christina kontakt för att bestämma hur vi går vidare.

                            

                             - Kurt kontaktar Christina angående rosetter, antal 100 st ca. Glöm inte logotype.

                             - Diplom finns och är utskickade och fler är på G.

                             - SM uttagning  är informerad via hemsida, datum 15/6.

                             -

§ 49               Lotteriet

                      Går framåt och de sista lotterna tas med för att säljas under KD uts.

 

§ 50               Mellans hemsida
                      - Nya Drevprovsregeler
                      - Inget annat av vikt att rapportera.

 

§ 51               BB 2 2014, dedline 15/5

                       - Ordförandens rader
                      -  Presentation av nya styrelsemedlemmar
                      -  Eventuellt utställningsbilder.
                      -

§52                Dropbox, uppdatering, inbjudan av oss intressenter.

                     Niklas tar fram en enkel instruktion om hur dropbox fungerar och vad vi måste

                     göra vid anslutning nya ”medlemmar” och vid inläggning av dokument.

 

§ 53               Övriga frågor,
                      _

§ 54               Nästa möte

 

                      20140601 , kl 1900, Ingemar kallar.

§ 55               Mötets avslutas         

      

Vid tangenterna

 

Niklas Dahlström

Niklas Dahlström

 

Justeras

Curt Johansen                                                        Ingemar Olofsson

 

Curt Johansen                                           Ingemar Olofsson