Protokoll fört vid SBaK Mellans årsmöte Tröstad  140308 

1. Justering av röstlängd.

    Alla 16 närvarande är medlemmar.

 

2. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Olofsson.

 

3. Till sekreterare valdes Magnus Fabbe Nilsson.

 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

    De valda justerarna är dessutom rösträknare.

   Till justerare valdes Barbro Hägg och Ola Nilsson.

 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.

    Ej aktuellt.

 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

    Utlyst i Bassetbladet och på hemsidan enligt gängse normer vilket godkändes.

 

7. Fastställande av dagordningen.

    Dagordningen fastställdes.

 

8. Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

    Niklas föredrog och påvisade negativt resultat, i övrigt så var alla siffror bilagda.

    Revisorernas berättelse lästes upp av sekreteraren.

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

    eller förlust.

    Balans och resultaträkning fastställdes och resultatet går till ny räkning.

 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

   Ett uppdrag var att delta i mässor och vi har varit med vid 3 tillfällen.

   Ett annat att annonsera utställningarna i jakttidningar, och vi har så gjort i de 3 största.

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

   Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

 

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

   Barbro Hägg frågade varför vi inte har någon viltspårssammankomst, vilket ordföranden   gav ett utförligt svar på. Stämman beslutade att tillstyrka förslag till verksamhetsplan.

      B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Barbro Hägg undrade om reskostnadsbeloppet räcker då drevprovs SM går långt bort.

Diskussion vidtog om att det är samma utgift oavsett avstånd till arrangerande La.

Ordföranden omtalade att arrangerande La för båda SM-tävlingarna får höjt bidrag från SBaK med 5000 sek.

 

Stämman beslutade att tillstyrka förslaget på rambudget.

 

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Frågan om varför det blivit så få spårprovsstarter. Detta diskuterareds ingående och olika förslag/ idéer presenterads vilka styrelsen har att ta ställning till

Stämman beslutade att tillstyrka förslagen om avgifter för kommande verksamhetsår.

 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut

 om suppleanternas tjänstgöringsordning.

 

Till ordförande på 1 år valdes Ingemar Olofsson.

Ordinarie ledamöter på 2 år: Boel Johansson och Marie Wikström.

Sedan tidigare valda, 1 år kvar: Niklas Dahlström, Magnus Fabbe Nilsson.

Suppleanter på 1 år: Omval på Christina Holmström och Peter Lundberg samt nyval av Kurt Johansen och i den tjänstgöringsordningen. 

 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.

 

Omval 1 år på Ewa Nilsson och Jonas Ellström.

 

Revisorsuppleanter: Omval 1 år på Kjell Skoog och Görel Hjelm

 

15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.

Valdes Ola Nilsson 2 år, Bo Martinsson 2 år, Gunilla Fridh sammankallande 1 år.

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

Stämman beslöt så.

 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Önskemål om allmänt medlemsmöte, vilket styrelsen tog på sig att genomföra.

 

18 Mötet avslutas av ordföranden som tackade för deltagandet.

Därefter följde kaffet och prisutdelning till välförtjänta hundar.

 

Protokollförare                                                                                     Ordförande

 

Magnus Nilsson                                                                                    Ingemar Olofsson

Justerare                                                                                                 Justerare

 

Barbro Hägg                                                                                           Ola Nilsson