Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20140302

Närvarande:    Ingemar Olofsson, Magnus Fabbe Nilsson, Boel Johansson, Niklas per tel.

Ej närvarande: Marie Wikström, Maria Wedin Christina Holmström och Peter

                           Lundberg                           

 

§ 201             Mötet öppnandes av ordföranden.

 

§ 202             Valet av mötessekreterare föll på Magnus Nilsson.

 

§ 203             Godkännande av dagordningen  OK

 

§ 204             Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föll

                     på Boel.

§ 205                      Genomgång och godkännande av föregående protokoll OK.

                       

§ 206             Sponsringen med Axess fortsätter 2014.

 

§ 207             Utställning domare 2015 återkommer vi till.

 

§ 208             Årsmötet,

                     Dagordning OK,MötesordfOK,Verksamhetsber OK Viltsp

                     OK, Drevpr OK, Utst OK, Ekonomi Revision OK, Budget OK,

                     Verksamhetsplan OK, Motioner OK, Styrelsemedlemmar OK,

                     Suppleanter OK, Revisorer OK, Tröstad OK, Priser OK, Belöningar

                     OK, Blommor OK. 

 

§ 209             Mellans hemsida håller Ingemar i.

 

§ 210             BB 1 2014,  insänt och klart.  

 

§ 211             Övriga frågor.

 

§ 212             Nästa möte, vid behov före årsmötet 2014-03-08.

 

§ 213             Mötets avslutas.

 

Vid pennan 

Magnus Fabbe Nilsson

Justerare                                                   Ordförande

 

Boel Johansson                                        Ingemar Olofsson