Protokoll styrelsemöte La Mellan i Säffle 20130512

Närvarande: Ingmar Olofson, Niklas Dahlgren, Magnus Fabbe Nilsson.

Ej närvarane: Boel Johansson, Maria Wedin, Marie Wikström, Peter Lundberg.

 

§ 43               Ingemar öppnar mötet och hälsar Niklas och Magnus välkomna.

§ 44               Till mötessekreterare valdes Magnus

§ 45               Godkännandes dagordningen

§ 46               Niklas valdes till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

§ 47               Genomgång och godkännande av föregående protokoll utan anmärkning.

                       

§ 48               Skrivelser, inkomna och utgående.

Skrivelse har inkommit från Bo Olofsson CS angående avhopp från de nya gemensamma drevprovsreglerna.  Enhälligt beslut från styrelsen Mellan att EJ hoppa av. I övrigt inget av vikt.

 

§ 49               Protokoll AU skall göras utan paragrafnumrering, för att ej ställa till oreda i den löpande protokollsnummereringen. Godkännande av viltspårselev Maria Johansson som kallas till utbildning efter insändande av intyg. Intresse har visats av bröderna Heidkamp i Hagfors. Vi avvaktar tills erforderliga inträdeskrav blivit utförda.

 

§ 50               Ekonomi.

Tapp på alla områden för närvarande minus 1700 vilket är 8.000 sämre mot 2012. Aktiviteter är på gång med spårutbildning, 2 utställningar, SM uttagning viltspår, drev SM mm.

                              

§ 51               Utställning

Skutberget har f n 30 anmälningar, katalogen är på gång i dropbox. Sekreterarna och domare klara. Amfiteatern bokad. Funktionärer blir Niklas Dalström, Maria Wedin, Maria Forsberg, Kristina Ljungren, Ingemar Olofsson, Marie Wikström m fl. Marie W kontaktar Skutberget för lån av bord mm. Vi avvaktar med beslut om servering och lotteri.               

§ 52               Viltspår,

Christina och Kristina verkar ha god koll och Ingemar lovar vara stöd inför SM-uttagning. Lite anmälningar till spår för närvarande.  

§ 53               Dropbox, 

bärbara datorer till funktionärer, mailadresser m m. Allt åtgärdat under Niklas ledning   

§ 54               La Mellans hemsida.

föreslås bli lite omdisponerad. Listan till vänster i bokstavsordning och vissa delar justeras. Ingemar pratar med Maria.

§ 55               BB 2.

Presentation av nya i styrelsen, övrigt via Ingemar, deadline 15/5

§ 56               Basset SM 2013 i Mellan.

Vi är inbokade på Solhagen. Offert på mat och logi. Provmarker skall vi närma oss via kontakter på Värmlands Näs. Vi skall också försöka få vägvisare. Eventuell huvudsponsor blir Axess foder. Fler sponsorer sökes.                                                  Korrespondens sker via kommissarien Boel.

§ 57               Fighters vandringspris

(årets hund i avd Mellan), nya statuter läggs in på hemsidan. Ansökan skickas till sekreteraren 1 månad före årsmötet.

§ 58               Sponsoravtal håller på att arbetas fram med Axess foder, Arona i Tranås.

 

§ 59               Övriga frågor.

Förfrågan om certifierad utställningsansvarig, vi hade flera  intressenter men ingen kunde detta datum. Niklas tycker vi skall ha en egen Facebookgrupp, Maria Wedin förslås titta närmare på en lösning.

§ 60               Nästa möte föreslås bli telefonmöte 19/5 kl 1900

§ 61               Mötets avslutas efter en nyttig och innehållsrik dag.

 

Sekreterare

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

Ordförande                                                                     Justeringsman

Ingemar Olofsson                                                          Niklas Dahlström

Ingemar Olofsson                                                         Niklas Dahlström