Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte

Svenska Bassetklubben Lokalavdelning MellanFilipstad 2013-03-09

Närvarande: Ingemar Olofsson, Magnus Nilsson, Marie Wikström, Peter Lundberg.

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ingemar Olofsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Till att föra protokoll valdes Magnus Nilsson.

 

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Wikström.

 

§ 4 Firmateckning

Ingemar Olofsson 450603-6294

Niklas Dahlström 680403-6215

Ovanstående äger rätt att teckna firman var för sig.

 

§5 AU-val

Ingemar Olofsson, Niklas  Dahlström, Marie Wikström och Magnus Nilsson

 

§6 Konstituering av styrelsen

Utbildningsansvarig: Ingemar Olofsson

Materialansvarig: Magnus Nilsson

Sekreterare: Magnus Nilsson

Medlemsansvarig: Magnus Nilsson

Drevprovskommisarie: Boel Nilsson

Viltspårskommisarie: Christina Holmström

Kassör: Niklas Dahlström

Utställningskommisarie: Marie Wikström

Jaktansvarig, Fullmäktige drevprov: Carina Eriksson

PR-ansvarig: Vakant

Hemsida, webbmaster: Vakant. ANM.  senare valdes Maria Vedin

 

§ 7 Övriga frågor

Presentation av Peter, Christina Holmström och Maria Wedin samt adresslista till hemsidan

 

§ 8 Nästa möte

20130406 Tröstad, telefonmöte styrelse 20130324.

 

§ 9 Mötets avslutande

 

Ingemar tackar och avslutar mötet

 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras

 

Magnus Fabbe Nilsson                                                             Marie Wikström

 Magnus Nilsson                                                                                  Marie Wikström   

 

 Ingemar Olofsson              Ingemar Olofsson