Protokoll fört vid La Mellans årsmöte 2013-03-09  kl 15.00, Folkets Hus, Filipstad

 

§ 1                       Mötets öppnande.

                             Ingemar Olofsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

§ 2                       Justering av röstlängd.

                             Anstår.

 

§ 3                       Val av ordförande för mötet.

                             Roger Modén valdes.

 

§ 4                       Val av sekreterare för mötet.

                             Magnus Nilsson valdes.

 

§ 5                       Val av två justerare tillika rösträknare.

                             Lars Hägg, Åsa Jonsson

 

§ 6                       Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom medlem och personer   

                             angivna i § 6 mom.  3 stadgarna.

                             Tas upp vid behov.

 

§ 7                       Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

                             Mötet är behörigt utlyst

 

§ 8                       Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  med balans- 

                             och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

                             Ingemar föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning samt  

                             läste upp revisorernas berättelse.

                            Beslut togs angående drevprov att endast hundar i mellan kan få 

                            pris. Däremot får alla deltaga vid prov. Dessutom skall rätt hund få

                            pris för provperiod 2.

 

§ 9                       Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

                             Verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning godkändes.

 

§ 10                     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

                             Styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2012.

 

§ 11                     Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013.

                            Önskan framfördes av Åsa Jonsson att deltagande skall ske på  

                            mässor i större omfattning. Mer aktivitet för att främja rasen.

                            Styrelsen åtog sig att försöka komma fram med idéer.

 

§ 12                     Beslut om styrelsens förslag till budget.

                             Budget 2013 antogs av mötet.

 

§ 13                     Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

                             samt val av Ordförande och övriga ledamöter varav en utses av

                             årsmötet som viceordförande samt suppleanter enl § 7 mom. 2 

                             stadgarna.

                             Följande ledamöter valdes:

                             Ordförande Ingemar Olofsson 1 år

                             Marie Wikström fyllnadsval 1 år efter Maria Forsberg

                             Niklas Dahlström omval 2 år tillika vice ordförande.

                             Magnus Nilsson nyval 2 år

                             Boel Nilsson ej på val

                             Suppleanter:

                             Christina Holmström nyval 1 år

                             Maria Wedin nyval 1 år

                             Peter Lundberg nyval 1 år

 

§ 14                     Val av två revisorer och revisorsuppleanter för en tid av ett år.

                             Eva Nilsson omval 1 år

                             Jonas Ellström                             nyval 1år

                             Suppleanter

                             Kjell Skoog omval 1 år

                             Görel Hjelm nyval 1 år

§ 15                     Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för att

                             förbereda val som enligt punkterna 13 och 14 skall förekomma vid

                             nästkommande  ordin  lokalavdelningsmöte.

 

                             Det visade sig även detta år att ingen av de närvarande var villig att

                             ingå valberedningen. Då återfaller ansvaret på styrelsen att anskaffa

                             styrelsefunktionärer vilket Åsa Jonsson reserverade sig emot.

 

§ 16                     Övriga ärenden, som av lokalavdelningens styrelse hänskjuts till

                             lokalavdelningsmötet eller som av medlem anmälts till styrelsen för

                             behandling  på mötet.      

                        

                             Lägg in annonser om jaktprov i jakttidningar vilket är gratis. Förslag

                             från Folke Jonsson vilken antogs.

                             Motion 1 angående gratis medlemskap första året för

                             nyahundägare.                   Motionen antogs.

                            Åsa Jonssons vädjan om att var och en tar med en medlem till mötet

                            antogs.

 

§ 17                     Behandling av motioner från andra avdelningar, rasklubbar samt

                             enskilda  medlemmar som inkommit till SBaK-CS.

 

                             Inga inkommna.

                            

§18                  Beslut om antagande av SKK CS antagna stadgar att gälla f o m 12-01-01

                         och  för lokalklubb hörande till SBaK  att gälla från årsmötesbeslut i

                         lokalklubb.

                         Stadgarna antogs efter uppläsning av Ingemar Olofsson med

                         komplettering av lokalt anpassade motions och andra tider.                  

 

§ 18                Ordföranden tackades för väl genomfört möt och avslutade detsamma .

 

 

Filipstad 2013-03-09

 

Magnus Fabbe Nilsson

 

Justeras

Lars Hägg                                                                  Åsa Jonsson

Lars Hägg                                                                   Åsa Jonsson