Protokoll styrelsemöte La Mellan, Tröstad 20130406  kl 11,00.

Närvarande:    Magnus Nilsson, Christina Holmström,  Maria Vedin,  Marie Wikström,  

                          Peter  Lundberg,  Boel Johansson,  Ingemar Olofsson,  och Niklas Dalström

§ 26               Mötets öppnande

                      Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 27               Val av mötessekreterare

                      Valdes Magnus Fabbe Nilsson

§ 28               Godkännande av dagordningen

                      Godkändes med acklamation

§ 29               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

                      Marie och Ingemar

§ 30               Genomgång och godkännande av föregående protokoll

                      Godkändes i föreliggande skick

                       

§ 31               Skrivelser, inkomna och utgående

                      Inga skrivelser förelåg

 

§ 32               Ekonomi

Genomgång av Niklas och vi kan konstatera att ekonomin är god. Alla fick en tydlig genomgång om hur reseräkningarna fungerar.

                              

§ 33               Utställning, Skutberget hela flödet från anm till efterarbete

Marie har gjort nödvändiga noteringar och domarkontakter inför Skutberget mm är klart, avstämning nästa möte.

§ 34               Viltspår, hela ”flödet” Upptaktsträffsprogram m m 

För att underlätta för kommissarien avslutas ifyllandet av rubrikhuvudet på spårprotokollen, utan hela provprotokollet ifylls av domarna, efter erhållande av anm-blanketten per mail, och insänds till kommissarien efter utfört prov. Vi försöker använda internet, webb och mail så långt det går. Konferens hålls idag och vi skall försöka reda ut begreppen. Anmälan  måste gå via kommissarien.

§ 35               Dropbox,  bärbara datorer till funktionärer, mailadresser m m

Budget nya datorer 5.000.  Nya inbjudningar till dropbox skall gå ut så att alla kommer med. Niklas fixar detta. Alla skall ha en mailadress som slutar på sbak.se Alla skickar sin adress till protyn2011@gmail.com, Maria och Ingemar löser detta under veckan som kommer.

§ 36               La Mellans hemsida

                      Rensa upp, nya adresser, lösenord mm, Maria och Ingemar.

§ 37               BB 2, dedline 15/5

                      Görs klart till styrelsemöte 12/5.

§ 38               Basset SM drev 2013 arrangeras i Mellan 14-15 november

Försök få markerna på Värmlands Näs som fortfarande är någorlunda vargfritt. Ingemar kollar med övriga klubbar så att markerna är lediga. Boende förslag Duse Udde som Niklas ordnar.  Bidrag från CS 15000, lika mycket från oss?

§ 39               Fighters vandringspris

                      Ingemars förslag dras med Lisbeth för beslut.

§ 40               Övriga frågor                   

Kristina Ljunggren på förslag som materialansvarig. Ingemar kollar. Återkommer i frågan.

§ 41               Nästa möte

                      12 maj kl 19.00

§ 42               Mötets avslutas av Ingemar som tackade för ett givande möte.

 

Vid protokollet:                 Magnus Fabbe Nilsson    

Magnus Nilsson

 Justeras:      Marie Wikström                                     Ingemar Olofsson

Marie Wikström                                         Ingemar Oolofsson