Typstadgar för lokalavdelning inom SBaK

 

antagna av SKKs Centralstyrelse 2011 att gälla från 2012-01-01

Och antagna med kompl datum m m på La Mellan årsstämma i Filipstad 2013-03-09

 

Inledning

 

Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer

i specialklubb.

 

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs

och specialklubbens stadgar och av SKK

och specialklubben utfärdade regler och

riktlinjer.

I den mån stadgar för lokalavdelning strider

mot specialklubbens stadgar eller stadgar för

SKK ska stadgar för lokalavdelning anpassas

så att överensstämmelse råder.

Inom en och samma specialklubb ska de olika

avdelningarnas stadgar vara identiska.

Lokalavdelningens stadgar ska fastställas av

specialklubben.

 

§ 1 Mål

Lokalavdelningar är ideella föreningar och

har till mål att inom ramen för specialklubbens

stadgar, regler och riktlinjer bedriva

specialklubbens regionala verksamhet.

Den geografiska omfattningen av avdelningens

verksamhet beslutas av specialklubbens

styrelse.

 

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska avdelningen:

1. Informera och sprida kunskap om Bassetklubbenklubben

– dess mål, organisation och arbetsformer.

2. Informera om klubbens raser och dess

användningsområden.

3. Anordna prov och utställningar eller

tävlingar i enlighet med specialklubbens

och SKKs regler.

4. Utbilda instruktörer, hundägare och

hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper

kan komma till användning.

5. Anordna verksamheter i enlighet med

specialklubbens direktiv.

6. Avge yttrande och verkställa utredningar

på begäran av specialklubben eller när

annan anledning föreligger.

7. Delta i samråd inom och utom SKKorganisationen.

 

§ 3 Medlemskap

Som medlem i specialklubb tillhör man den

lokalavdelning inom vars område man är

bosatt.

 

 § 4 Verksamhetsår och

mandatperiod

Avdelningens verksamhetsår ska vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för

de personer som väljs enligt stadgarna: tiden

från det årsmöte, vid vilket valet skett, till

och med nästa årsmöte eller till och med det

årsmöte som mandatperioden avser.

Person vars medlemskap upphört i specialklubben

kan inte kvarstå som vald styrelseledamot

eller suppleant för denna inom

avdelningsstyrelsen.

 

§ 5 Organisation

Avdelningens angelägenheter handhas av

årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

 

§ 6 Årsmöte

 

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas före Mars 

månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av

styrelsen eller när avdelningens revisorer

så begär, eller när minst en fjärdedel av

avdelningens medlemmar skriftligen begär

detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas

inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska

utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna

senast 21 dagar före mötet genom

meddelande i specialkubbens publikation

eller på annat likvärdigt sätt.

 

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande

eller om denne inte är närvarande

av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande

eller om denne inte är närvarande av årsmötets

ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende

förekomma:

 

1. Justering av röstlängd.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare

vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med

mötesordförande ska justera protokollet.

De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt

förutom av avdelningens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans och

resultaträkning samt revisorernas

berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

samt beslut om enligt dessa

uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående

årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

C. Beslut om avgifter för kommande

verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter

och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

enligt § 8 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa

stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna

13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits

till årsmötet eller som senast 14 dagar före årsmötet

anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant

ärendet ska vara skriftlig. Till ärendet ska

styrelsen för behandling på årsmötet avge

utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett

ärende som inte finns medtaget under punkt

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet

tas upp till behandling men inte till beslut.

18 Mötet avslutas

Moment 3 Röstning

Vid årsmötet har varje medlem yttrande-,

förslags- och rösträtt från det år under vilket

han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning

ska som regel ske öppet. Röstning vid

val ska ske med slutna sedlar om någon begär

detta. I annat ärende än val kan röstning ske

med slutna sedlar om någon så yrkar och

om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som

får flest röster. För beslut fordras enkel

majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika

röstetal i ärenden där röstning sker öppet

gäller den mening som biträds av tjänstgörande

ordförande under förutsättning att

denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet

genom lottning. Om röstetalet vid röstning

med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet

genom lottning.

Eventuell reservation mot årsmötets beslut

i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den

underskrivna reservationen ska lämnas till

mötesordförande och av denne anmälas

innan mötet förklaras avslutat.

 

Moment 4 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad

vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och

undertecknad avlämnas till styrelsen senast 14

dagar före årsmötet. Styrelsen ska med eget

yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag

i ett ärende som inte finns upptaget under

punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet

så beslutar, ärendet tas upp till behandling

men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som

angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

§ 7 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter

handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande

(utses av konstituerande möte),

4 övriga ordinarie ledamöter samt 3

suppleanter.

 

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande

för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två

år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet

vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas,

enligt beslut av årsmötet. Endast den som är

medlem i klubben kan väljas till ordinarie

ledamot och suppleant.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande

samt inom eller utom sig sekreterare och

kassör. Styrelsen har rätt att adjungera

person eller personer. Denne eller dessa har

yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott

och inom eller utom sig kommittéer eller

arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen

angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer

som var och en för sig eller i förening har

rätt att teckna avdelningens firma.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från

ordförande eller vid förhinder för denne

från vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger

per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är

kallade och fler än hälften av ledamöterna är

närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens

beslut gäller den mening som erhåller flest

röster. Om röstetalet är lika gäller den mening

som stöds av tjänstgörande ordförande.

 

 Moment 2 Styrelsen uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa

och specialklubbens stadgar och i stadgar

för SKK bland annat:

• Bereda ärenden som ska behandlas av

årsmötet.

• Verkställa av årsmötet fattade beslut.

• Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv

och korrespondens.

• Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte.

• Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte

överlämna styrelsens årsredovisning med

balans- och resultaträkning till revisorerna.

• Upprätta verksamhetsplan för kommande

verksamhetsperiod.

• Avge yttrande över av specialkubben till

avdelningen hänskjutna ärenden.

• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.

• Senast en månad efter ordinarie årsmöte

lämna specialklubben uppgift om styrelsens

sammansättning och om viktigare

funktioner utanför styrelsen.

• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte

i den ordning som specialklubbens

stadgar föreskriver.

• Upprätta förslag om program rörande tid

och plats för prov och utställningar.

• Tillställa specialklubben protokoll från

styrelsemöten.

• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

 

§ 8 Revisorer

Avdelningens balans- och resultaträkning

samt styrelsens förvaltning av avdelningens

angelägenheter ska årligen granskas av de av

årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en

tid av ett år. Med ett år menas tiden från

det årsmöte då val skett till och med nästa

ordinarie årsmötet.

Avdelningens räkenskaper ska tillsammans

med förvaltningsberättelse överlämnas till

revisorernas senast 4 veckor före ordinarie

årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara

styrelsen tillhanda senast två veckor före

ordinarie årsmöte.

Protokoll från styrelsens sammanträden ska

skickas till ordinarie revisorer.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få

närvara vid styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra

årsmöte ska hållas.

 

§ 9 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda

de val som stadgemässigt ska ske vid

ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter

varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska

vara ett år och för övriga två år.

Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje

årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen

beredas tillfälle att närvara vid

styrelsesammanträde.

Protokoll från styrelsens sammanträden

ska skickas till sammankallande i valberedningen.

 

§ 10 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid

styrelsens sammanträden. Protokollen ska

återge de ärenden som behandlas och de

beslut som fattas och ska vara justerade av

tjänstgörande ordförande och av vald eller

valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 11 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning

gäller stadgar för SKK.

 

§ 12 Force majeure

Om avdelningen på grund av omständighet

som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,

myndighetsbeslut, naturkatastrof,

eldsvåda, fel eller försening i leveranser från

leverantör eller liknande omständigheter,

inte kan genomföra evenemang inom sin

klubbverksamhet på sätt som planerats,

är den inte skyldig att återbetala erlagda

avgifter som avser sådant evenemang.

Avdelningen har således rätt att behålla del

av eller hela den avgift som inbetalats för

icke genomfört evenemang till täckande av

uppkomna kostnader.

Avdelningens beslut att behålla inbetald

avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelsen.

På motsvarande sätt har avdelningen

rätt att begära betalning av avgift för icke

genomfört evenemang av den som inte redan

erlagt avgiften.

Avdelningen svarar inte för skador eller

direkta eller indirekta kostnader som någon

åsamkas på grund av icke genomfört evenemang.

Inte heller förtroendevald, tjänsteman

eller funktionär inom avdelningen som

fattat beslut om sådant evenemang svarar för

skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska

efter godkännande av årsmötet lämnas till

specialklubbens styrelse som däröver till

fullmäktigemötet avger yttrande.

Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.

För sådant beslut krävs antingen att det

stöds av tre fjärdedelar av de delegater som

deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte

eller att likalydande beslut fattas

med enkel majoritet vid två på varandra

följande fullmäktigemöten varav minst ett

ska vara ordinarie.

 

§ 14 Upplösning av avdelningen

Specialklubbens styrelse fattar beslut om att

avdelningen skall upphöra. Innan beslut fattas

ska samråd och eventuell överenskommelse

göras med berörda avdelningar.

 

Noteringstexter

§ 3 Medlemskap

Specialklubbens styrelse kan bevilja medlemskap

i lokalavdelning för person som inte

är bosatt inom lokalavdelningens område.

 

§ 7 Styrelsen och

§ 9 Valberedning

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna 

föreskriver väljs vid avdelningens

första årsmöte:

• Två ordinarie ledamöter på ett år.

• En ledamot i valberedningen på ett år.

 

§ 10 Protokoll

Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt

till exempel publiceras i klubbens tidning,

i klubblokal eller rekvireras mot ersättande

av uppkomna kostnader.